Thursday, August 14, 2008

โครงการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

โครงการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

Brief: เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพัฒนาจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวนครสวรรค์ และชาวไทย จึงได้จัดโครงการประกวดนี้ขึ้น โดยให้แสดงถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา

Date: ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ภายในเวลา 6 โมงเย็น

Prizes: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 5 ราย รางวัลละ 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
* ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเข้าประกวดในรอบที่ 2 ต่อไป

Detail: รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปที่ http://www.asa.or.th/2008/index.php?q=node/96769

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home