Friday, August 15, 2008

โครงการประกวด Flash Animation Presentation เรื่อง “แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน”Brief:
สำนักงาน กปร.จึงกำหนดให้มีการจัดการประกวดการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์
สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4)และระดับอุดมศึกษาโดยกำหนดให้มีการจัด
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation ในหัวข้อ
“แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน”
เพื่อเป็นการส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ประสานสอดคล้องกับ
แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการเผยแพร่ไปสู่สากลในหลากหลายรูปแบบ
และเข้าถึงเยาวชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

Date: วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551

Prize: รางวัลของแต่ละประเภทได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัลผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
    พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาทุกรางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาทุกรางวัล
  • รางวัลผู้ชนะเลิศจากการโหวตทางเว็บไซต์ ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา
    รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาจำนวน 1 โล่
Detail:
http://itschool.mfu.ac.th/main/

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home