Sunday, August 17, 2008

AMUSE Art Project

AMUSE Art Jam Project 2008

Brief: งานประกวดงานศิลปะที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ชมมากกว่า 70,000 คน โดยงานนี้มีประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานศิลปะให้มีความงามเกิดขึ้นในสังคม

Date: สิ้นสุดการส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2551

Prizes: unknown (เนื่องจากความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของข้าพเจ้าไม่มี)

Detail: สนใจรายละเอียดสามารถคลิกเข้าไปที่ http://www.shift.jp.org/en/blog/?p=215
หรือเข้าไปที่ http://www.amuse.co.jp/artproject/artjam2008/ หากท่านมีความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่น

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home